Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.09.2009 18:01 - Библиографията в периодичните научни издания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"
Автор: kobata Категория: Технологии   
Прочетен: 1851 Коментари: 8 Гласове:
6

Последна промяна: 03.09.2009 18:06


    Библиографията, чрез своите универсални информационни възможности, оказва голямо влияние върху генезиса на отделните области на човешкото познание.
  Познаването на правилата, владеенето на основните методи и дейности по изработване на библиографски помагала са необходимата предпоставка за всеобхватно, задълбочено и ползотворно изследване или преодоляване на всеки конкретен научен и практически проблем.
   На 15 септември 1963 г. в старата българска столица Велико Търново тържествено е открит Висшият педагогически институт „Братя Кирил и Методий”.
   С течение на времето институтът, в последствие прераснал в университет, се утвърждава като един авторитетен български научен център. Неговите преподаватели разработват фундаментални трудове, а завършилите образованието си в него успешно се реализират в България и в чужбина.
   С откриването на института започва да функционира и неговата библиотека, която първоначално има фонд от 2943 тома и персонал от трима души.
  За да може адекватно да се откликне на нарасналата научна продукция на преподавателите, през 1971 г. към университета е създадена и печатна база.
  Библиографията намира своето място в дейността на учените предимно под формата на указатели с биобиблиографски характер. Такива библиографски помагала се изработват и издават и от университетската библиотека.
  През 1992 г. в структурата на Филологическия факултет се създава катедра „Библиотекознание, библиография и научна информация”, която днес носи името „Библиотекознание и масови комуникации” и е в състава на Стопанския факултет.
  Важен аспект от дейността на катедрата от основаването и до днес са големият брой библиографски указатели, които имат голямо видово и тематично разнообразие и са разработени от студентите, завършващи бакалавърска и магистърска степени, във вид на дипломни работи.
  Освен това, преподавателите от катедрата разработват и теоретични въпроси по библиографознание.
   Библиографски указатели под форма на дипломни работи се разработват и от студентите завършващи „Център за квалификация” към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
  Направеният дотук преглед ни дава най-обща представа за библиографската дейност във Великотърновския университет, а нейното задълбочаване и детайлизиране ще бъдат предмет на отделно проучване.
  Целта на настоящото изследване е да проследи в каква степен библиографията присъства в публикациите, които са реализирани в научните периодични издания на университета, и дали учените оценяват правилно нейното значение за развитието на конкретната наука.
  Обект на изследване няма да бъдат периодични издания с популярен характер, като вестниците и бюлетините „Наука и труд”, „Великотърновски университет”, „Семинар”, „Университет” и „Университетски известия”.
  Проследени са публикациите в различните варианти на „Трудове на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изданията „Аспирантски сборник” и „Студентски изследвания”, както и научните списания „Архив за поселищни проучвания”, „Издател”, „Епохи”, „Педагогически алманах” и „Проглас”.
  Трябва да отбележим, че мнозинството от научните статии са придружени от илюстративен материал, резюмета а също и от списъци на цитираната литература, съставени на високо професионално ниво.
  В нашето изследване са включени всички списъци на литература, която е използвана при изработването на дадената публикация, при условие че към отделните библиографски описания няма препратки от текста.
  Използваната литература се среща с различни заглавия :”Литература”, „Ексцер- пирани източници”, „Бележки”, „Забележки”, „Библиографски бележки, „Цитируемая литература” , „Использованная литература”, „Verzeichnis der zitierten literatures” и др.
  При изследването не са направени ограничения по отношение на библиографското описание, тъй като всички списъци и самостоятелно оформени като библиографии публикации съдържат необходимия минимум от библиографски данни.
  Не са включени и издателски известия за нови книги, които са поместени в някои от броевете на разгледаните периодични издания.
   Изложението на резултатите ще започнем от най-продължително издаваното и най-авторитетното издание - „Трудовете на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
   След създаването на Великотърновския университет, едно от първите действия на академичния съвет е включването в плана за научна дейност и издаването на годишник от трудове на преподаватели. На 2 октомври 1963 г. е избрана и редколегията на „Трудове на ВПИ „Братя Кирил и Методий” с отговорен редактор проф. Александър Бурмов.
   Първоначално изданието излиза в една книжка, но от т. ІІІ започва да излиза в две книжки – съответно на филологическия и историческия факултет. А от том ХІІ започват да излиза в три книжки – литературознание, езикознание и история.
   В по-ново време излизат и „Трудове на факултета по изобразително изкуство”, „Трудове на философския факултет”, „Трудове на педагогическия факултет” и „Трудове на факултет „Математика и информатика”.
   Номерацията на някои от горепосочените издания е объркана и нелогична.
  Като най-дълголетно научно периодично издание, „Трудовете” съдържат и най-много публикации, а съответно в тях откриваме и най-голям брой библиографски  прояви.
  Първата библиография откриваме още в първия брой на „Трудовете” в една статия с езиковедска насоченост, чийто автор е Йордан Еленски.
   Публикацията е придружена от „Списък на използваната литература”, който съдържа 23 библиографски описания, от които 20 на руски и 3 на френски език. Описанието включва редна дума в инверсия и разредка, заглавие, местоиздаване, издателство и пореден том при многотомните. Описани са произведения на Р. И. Аванесов, П. С. Кузнецов, Й. Борковский и др.
  Обемен списък откриваме към статията на Русин Русинов, отнасяща се до проблемите на адективните словосъчетания на съвременния български език, която е публикувана в т. VIII, в книжката на филологическия факултет. След статията е приложена „Библиография” със следното пояснение под линия „Освен литературата, непосредствено използвана при написването на първата и втората част от студията, в библиографията за по-голяма пълнота са включени някои други съчинения, в които се разглежда съчетаемостта на прилагателните с други многозначни думи.”
Списъкът съдържа азбучно подредени 84 описания на книги и статии на български и руски език. Елементите при цялостното и аналитичното описание са пълни, като липсва единствено пагинацията. Включена е литература от Л. Андрейчин, Ал. Балан, Вл- Георгиев, Бл. Блажев, Ив. Дуриданов и др.
В същата книжка на „Трудовете” към една статия на Невяна Дончева – Панайотова, която разглежда въпроса за „Периодическото списание” на БКД и българския фолклор, откриваме и една обемна и интересна библиография със заглавие „Библиография на фолклорните публикации в „Периодическо списание”, орган на Българското книжовно дружество (1870 – 1910)” с дадено пояснение „Целта на тази библиографска справка е да се насочи всяко заглавие, което е изцяло свързано с фолклорни проблеми или има някаква връзка с изучаването на фолклора.   Подредбата се извършва по азбучен ред на авторските имена, като на последно място се посочват и материалите, имената на чиито автори не могат да се установят (редакционни).”. „Предосвобожденският период на списанието се смята за негова първа годишнина с всичко 12 книжки. В следосвобожденския период то продължава да се издава по книжки (Кн. I – 1882 год. до кн. LVIII – LX – 1899 год.), а след това по томове (от т. LXI – 1900 год. до т. LXX в 1910 год.), като всеки том включва по десет свезки (книжки).”.
  Библиографията съдържа 52 заглавия. Елементите на описанието са редна дума в разредка и инверсия, заглавие на публикацията, поредна единица, година на излизане, страници на поместване. Заглавието на главната единица и пропуснато.    Също съдържа и рецензии, които са подредени по редната дума на рецензираното произведение. В края на списъка, извън азбучното подреждане са включени 5 броя „редакционни”.
   След библиографията е поместен „Показалец на обнародваните в „Периодическо списание” български народни песни”, който има следните раздели :
- юнашки песни;
- хайдушки песни;
- исторически песни;
- митически песни;
- лазарски песни;
- гергьовденски песни;
- семейнообредни песни. сватбарски песни;
- любовни песни;
- семейно-битови песни;
- трудови песни.
  Представени са 179 заглавия на песни, които са публикувани в списанието. Под всяка песен – кратка анотация, след това името на записвача, името и местоживеенето на лицето, от което са записани. След това – поредна книжка, година на издаване и страници, на които е поместена песента в списанието. Посочени са и вариантите на дадена песен в други книжки.
   Библиография, съставена по трагичен повод, откриваме към една статия на Йордан Андреев, посветена на загиналата при катастрофа млада преподавателка по средновековна българска история Магда Христодулова. След биографичен преглед, авторът е приложил и списък на 13 статии и студии на български и френски език. Посочени са и произведения под печат.
   Обемна биобиблиография, съставена от Невяна Дончева – Панайотова е публикувана към биографична статия, посветена на проф. д-р Пеньо Русев.
   След преглед на живота и делото на проф. Пеньо Русев са представени „По-важни дати в биографията на проф. д-р Пеньо Русев”, а след това „Библиография на научните трудове на проф. д-р Пеньо Русев”.
    Списъкът съдържа 256 описания на български, полски, руски и френски език на книги, статии и студии, както и рецензии на негови произведения и рецензии от него.   Материалите са подредени хронологично за периода 1937 – 1983 г.
   Елементите на описанието са пълни и професионално направени, като пред имената на периодичните издания са приложени съкращенията „в.” и „сп.” , а самите заглавия не са представени с разредка при аналитичното описание.
   „Библиография на книгите по литературознание, издадени от преподавателите към филологическия факултет (1963 – 1984 г.)”, съставена от Мира Костова е първата библиография, която е оформена като самостоятелна публикация и е поместена в книжка „Литературознание” през 1988 г.
  Тя съдържа 87 описания, които са подредени азбучно-хронологично. Първо името на автора, а после по години на излизане на дадения труд.
   Преди описанията, съставителката и приложила „Уводни бележки”, в които са представени целите на библиографията, читателското предназначение и т.н.т. След това е приложен и списък, съдържащ „Съкращения на издателствата”, които се срещат в списъка – „ВИ, НМ, НК, БП, ОФ” и др.
  Библиографското описание съдържа редна дума в инверсия, заглавие, местоиздаване, издателство, година на издаване и пагинация. Всички тези елементи са описани с главни букви.
   Към описанието са съставени и подробни препоръчителни анотации.
Например :
„АНЧЕВ, АНГЕЛ. И. С. ТУРГЕНЕВ. ПОЕТИКА И ЕСТЕТИКА. С. НИ, 1984, 182 с.
В книгата си за Тургенев авторът разглежда философско-естетическите му концепции… „
   След основния корпус на библиографията е приложен списък на „Използувани източници и съкращения”, в който са предадени речници, справочници и Серия 1 на Текущата национална библиография.
  Към библиографията са съставени и три показалци – авторски, именен и тематичен.
В авторския показалец по азбучен ред на фамилното име са подредени преподавателите от филологическия факултет, които са 16 на брой, придружени от сведения за научните степени и звания, катедрите към които принадлежат, рождените им дати и страниците, на който е разположена литературата от тях.
В именния показалец по азбучен ред са подредени разглежданите в публикациите лица.
Тематичният показалец е структуриран в три раздела :
I. „Теория на литературата”;
II. „Литературна история и критика” – подробно разгледана по видове литератури;
III. „Психология на художественото творчество и на художественото възприемане”.
   Библиографията е съставена професионално, познаване на правилата за описание и съставяне на справочно-методичен апарат. „Вътрешното” хронологично подреждане дава възможност да се проследи научната продуктивност на дадения преподавател за обхванатия период.
   Следващата самостоятелна библиография е публикувана в том ХХХІ за 1995 г., книжка „Езикознание”, която излиза от печат през 2001 година.
Русин Русинов и Рашка Йосифова съставят „Библиография на трудовете на проф.
д-р Димитър Чизмаров.
   Биобилиографията съдържа 42 описания, от които – 33 негови произведения и 9    отнасящи се за делото на проф. Д. Чизмаров. Елементите на описанието са пълни, като само ще отбележим, че аналитичното описание е направено съгласно стандарта от 1972 г., който по това време вече не е действащ.
   Следващите самостоятелни библиографии са на философско тематика. Техен съставител и доц. д-р Росина Данкова и са поместени в трудовете на Философския факултет.
   И трите списъка са с биобиблиографичен порядък и аналитичното описание е съставено според стандарта от 1972 г.
   Първата е озаглавена „Списък на по-важните публикации на проф. дфн Ради Радев”и е поместена в том ІІІ-ІV-V през 1998 г.
Съдържа общо 53 описания на монографии, студии, статии, както и литература за живота и творчеството на проф. Р. Радев.
   Вторият списък е поместен в същия том и е озаглавен „Из историята на философската дейност (Участие с научни доклади на конгреси, симпозиуми, конференции, публични лекции и др.).
    Библиографията се състои от 203 описания на трудове на доц. д-р Евлоги Данков и доц. д-р Росина Данкова, които са подредени хронологично за периода 1975 – 1998 г., като е дадено уточнение „От библиографията за научните изяви могат да се направят изводи за приносите с национално и международно значение…”. След библиографията е поместен списък на Използвана литература”, който съдържа 63 описания.
   Следващата библиография е озаглавена „Философски традиции и философска култура” и тя е посветена на 5 –годишнината от основаването на Философския факултет към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
   Според съставителката библиографията „има за цел да създаде една картина на научната и философско-културната дейност на факултета”.
Описани са 206 публикации, които са структурирани в четири дяла:
I. „Отпечатани книги, рецензии и отзиви за тях”;
II. „Към историята на философската наука, научноизследователската дейност и фило- софската култура”;
III. „Участие с научни доклади на конгреси, симпозиуми, конференции и др.”;
IV. „Културно-просветна и научно-популяризаторска дейност”.
Описани са книги, статии , сборници.
Представени са важни дати от научната, преподавателската и обществената дейност на Философския факултет.
   От направеното изследване за библиографските прояви на страниците на „Трудовете”в различните им формати се получават следните резултати :
За периода 1963 – 2006 година са поместени общо 58 библиографски списъци.
  От тях 53 пристатийни и 5 самостоятелни библиографии.
   От самостоятелните библиографии – една по литературознание, една по езикознание и три по философия.
  Всичките пет обаче са биобиблиографии.
   От пристатийните - 44 са с филологическа тематика (32 по езикознание и 12 по литературознание), 3 са на философска тематика, 8 по педагогически проблеми, 1 по изобразително изкуство и само 2 по история. И двете исторически библиографии са с биобиблиографична насоченост.
  Още със създаването на Висшия педагогически институт се организира и студентското научно дружество, с две отделения – научноизследователско и художественотворческо. 
   В резултат на неговата дейност, през 1972 г. започват да излизат томовете на „Студентски изследвания”.
   Редакционната колегия е в състав : Станьо Георгиев, Ангел Давидов и Живодар Душков.
   В излизалите до 1983 г. книжки на „Студентски изследвания” откриваме 6 пристатийни библиографии, а самостоятелни няма. Три от тях са на историческа тематика, две разглеждат проблеми по етнология и една по езикознание.
   През 1973 година университетът започва да издава трудовете на своите докторанти в „Аспирантски сборник”, който излиза до 1979 година в 6 тома, с книжки по история и езикознание.
   Редакционната колегия е в състав : Г. Тамаглицка, Н. Николов, . Хр. Коларов и М. Петров – техн. секретар.
   За този период в „Аспирантски сборник” са публикувани 4 пристатийни библиографии. Една от тях е по езикознание, една по литературознание и две по методика на преподаването. Самостоятелни библиографии не са поместени.
През 1991 година във Великотърновския университет се възобновява списание „Архив за поселищни проучвания”.
   Първата редколегия на списанието е в следния състав: Марин Ковачев – гл. редактор, Иван Радев, Панайот Дражев, Иван Стоянов, Велико Великов, Васил Дойков, Радка Колева и Цветанка Панчева.
   За периода 1991 – 2006 г., от са издадени 34 книжки в 22 книжни тела, съдържащи статии с богато тематично съдържание, доказващи интегралността на краеведските проучвания.
   Първата библиографска проява откриваме в брой 2 от 1991 година.
Венцеслав Велев прилага списък от 26 описания на „По-важни трудове на Васил Миков”. 
   Много професионално изработен биобиблиографски списък е приложен към биографичната статия на Цветанка Панчева за Димитър Иванчев. Библиографията съдържа 66 описания, които са разположени в четири раздела.
   Единствената самостоятелна библиография е публикувана през 1993 година. Тя е съставена от Николай Колев, съдържа 978 описания и проследява публикациите на Христо Вакарелски, които са подредени хронологично и обхващат периода
1921 – 1979 г.
   Обемна библиография откриваме в статията на Марин Ковачев „България през погледа на чужденците (Библиографски и литературно-документални източници в помощ на краеведските проучвания)”. След направен преглед на чужденците, описвали България в своите съчинения, е приложен списък „По-важни „домашни източници” за краеведски проучвания”.В този списък са описани сериите на Текущата национална библиография на България, По-важни библиографски указатели, обзори, прегледи и др. както и „по-важни общи съчинения и документални сборници. Общо 165 описания.
  Важно е да се отбележи, че библиографското описание в списъците, а и в научния апарат към статиите на „Архива”, е на най-добро ниво в сравнение с другите научни периодични издания на Великотърновския университет.
З   аслугата за това е без съмнение на главния редактор на списанието – проф. Марин Ковачев.
   Общо на страниците на списанието са поместени 16 библиографии, като от тях 15 пристатийни и една самостоятелна.
   Голямото тематично разнообразие на краеведските проучвания е и причината за различните теми присъстващи, които обхващат пристатийните библиографии в списанието.
   Резултатите от направеното изследване показват, че от 15 пристатийни библиографски списъци – 5 разглеждат проблемите на краезнанието, 3 са по география, 2 по история, 2 по езикознание, 1 по етнология, 1 по нумизматика и една универсална по своя характер библиография.
   През 1992 година Великотърновският университет започва своя жизнен път списание “Проглас”, като издание на Филологическия факултет. 
   Редакционната колегия е в следния състав : Георги Данчев – гл. редактор, Русин Русинов - зам. гл. редактор, Иван Харалампиев, Радка Кърпачева-Даскалова, Гочо Гочев, Красимир Петров, Стоян Сталов, Свилен Станчев и Радослав Радев – секретар.
   За периода 1992 – 2006 г. от печат са излезли 29 книжки в 25 книжни тела, в които са поместени изследвания по литературознание, езикознание и т.н.т.
   В резултат на направения преглед на статиите в списанието, е установено наличието на 9 пристатийни библиографии.
   Като най-обемен списък, нашето внимание заслужава статията на Върбан Вътов, проследяваща творческия път на проф. Русин Русинов.
   Направен е критико-библиографски преглед на монографии, учебници, студии и статии.
   Описани са около 200 публикации от творчеството на проф. Р. Русинов, които заемат централно място в неговите изследвания.
   Елементите на библиографското описание са съобразени с изискването на стандартите в България. Името на автора е пропуснато, а заглавието е предадено с различен шрифт от останалия текст.
   Последното периодично научно издание на Великотърновския университет, в което са открити библиографски прояви е списание “Епохи”.
   Неговото издаване започва през 1993 година като списание на историческия факултет. Това определя е тематиката на публикуваните в него изследвания.
   За периода 1993 – 2006 г. в от печат са излезли 36 книжки в 28 книжни тела.
   Първият библиографски списък откриваме в брой 3 – 4 от 1993 г. като приложение към една статия, показваща резултатите от студентски проучвания в Родопите.
   Библиографията е озаглавена “Библиографска справка обекта “Орлови скали”- гр. Ардино” и съдържа 29 азбучно подредени описания. След списъка има приложен и списък на съкращенията на научните институти, от името на които е направена описаната публикация. В края е посочено, че справката е съставена от Игор Лазаренко.
   Първата библиография, която е оформена като самостоятелна публикация, откриваме в бр. 1 – 2 от 1999 г.
   По случай 60 –годишнината на проф. Андрей Пантев е направен списък на 297 негови публикации – дисертации, монографии, научноизследователски студии статии, предговори, рецензии, редакции, съставителство, както и участието му с доклади на международни научни конференции.
   Библиографското описание е съставено съгласно на добро ниво, според стандарта от 1972 година.
   Друга самостоятелна библиография е публикувана в книжка 1 – 2 за 2003 г.
   В представения списък са представени подбрано публикациите на двама учени – доц. Борислав Примов и на доц. Георги Първев. Съставители на библиографията са Стоян Богданов и Надежда Христова.
   Описанията на публикациите на доц. Б. Примов са 71 на брой, и са подредени хронологична, като обхващат периода 1940 – 2000 г.
   Описаните публикации на доц. Г. Първев са 41, като също са подредени хронологично и обхващат периода 1965 – 1987 г.
   Общо библиографията съдържа 112 описания на монографии, научни статии и рецензии, които са съставени съгласно стандарта от 1972 г.
   В книжката на списанието, която излиза за 2004 г. е публикуван самостоятелен библиографски списък, който проследява научната дейност на проф. Златозара Гочева.
   Описани са 140 монографии, студии и статии на български, френски, италиански, немски и др. езици, които обхващат периода 1966 – 2002 година. И тук, както и предишните библиографии е използван стандарта от 1972 г.
   Направеният преглед на публикациите в списание “Епохи” ни дава следните резултати: общо са поместени 13 библиографии, като от тях 3 са самостоятелни и 10 пристатийни.
   И трите библиографии, които са оформени като отделни публикации, са от биобиблиографичен порядък.
   Обобщавайки изведените дотук резултати, получаваме следната библиографска картина в периодичните научни издания на университета:
   Публикувани са общо 106 библиографски списъка, като от тях 9 самостоятелни и 97 пристатийни.
   От самостоятелните библиографии - 3 са философски по тематика, 3 са исторически, една е по литературознание, една по езикознание и една по етнология.
   Общото между тях, е че всички са с персонален характер.
   Налага се изводът, че учените съставящи и публикуващи самостоятелни библиографии в изданията, които са обект на изследването, отдават голямо значение на библиографията, като средство за създаване на един своеобразен библиографски макет на личностната научна и творческата дейност.
   Биобиблиографията присъства и в пристатийните списъци. 13 от общо 97,(13, 4 % ) е броят на приложенията, описващи трудовете на разглеждания в конкретната статия учен.
   Обемът на описанията в пристатийните биобиблиографии многократно надвишава този на списъците, съставени към публикации, описващи конкретен проблем или явление.
   Разглеждайки пристатийните списъци по тематичен белег, ще установим, че най-голям е броят на библиографиите с филологическа насоченост – 57, следвани от историческите, които са едва 14. Има списъци и с литература по краезание, география, нумизматика и етнология.
   Библиографското описание, във всички списъци е на много високо ниво, което се дължи може би на добрата редакционна политика на изданията или на издателствата.
   Факт е, че и до днес учените си служат с отдавна отменения стандарт за библиографско описание БДС 9735 – 72, които има множество съществени промени през 90-те години на XX век.
   В заключение на всичко казано до тук, може да направим извода, че учените, публикуващи своите трудове в периодичните издания на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” имат висока библиографска култура и правилно оценяват значението на библиографията за пренасянето и запазването на резултатите от човешката научна, творческа и въобще културна дейност, а самите издания, освен доказан през времето масив от научни и практически разработки, са надежден библиографски източник за качествено протичане на учебния процес в университета и за солидни бъдещи научни изследвания.

  БЕЛЕЖКИ

1 - Петков, Петко. История на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В. Търново, 2003, с. 11.
2 - Пак там, с. 65.
3 - Пак там, с. 23.
4 - Пак там, с. 121.
5 - Габровска, Свободозаря. Проф. Марин Ковачев и висшето библиотечно образование в България. // С б о р н и к в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70 – годишнината му / Състав. Елена Георгиева, Живка Радева, Теодор Иванов. В. Търново, 2005, с. 32 – 34.
6 - Петков, Петко… , с. 5 – 16.
7 - Пак там, с. 23.
8 - Еленски, Йордан. За някой последствия от изчезването на еровите гласни в староруски език. // Т р. ВПИ „Братя Кирил и Методий”, 1, 1963 – 1964, с. 147 – 162.
9 - Русинов, Русин. Адективни словосъчетания в съвременния български език. // Т р. ВТУ „Кирил и Методий”, 8, 1970 – 1971, № 1, Филолог ф-т, с. 71 – 129.
10 - Дончева – Панайотова, Невяна. „Периодическо списание” и българския фолклор. // Т р. ВТУ „Кирил и Методий”, 8, 1970 – 1971, № 1, Филолог ф-т, с. 431 - 482.
11 - Андреев, Йордан. Магда Христодулова. // Т р. ВТУ „Кирил и Методий”, 17, 1979 – 1980, № 3, Истор. ф-т, с. 161 – 167.
12 - Дончева – Панайотова, Невяна. Научното дело на проф. д-р Пеньо Русев. // Т р. ВТУ „Кирил и Методий”, 19, 1984, № 1, Литературозн., с. 7 – 39.
13 - Костова, Мира. Библиография на книгите по литературознание, издадени от преподавателите към филологическия факултет (1963 – 1984 г.). Т р. ВТУ „Кирил и Методий”, 22, 1988, № 1, Литературозн., с. 155 – 190.
14 - Русинов, Русин и др. Библиография на трудовете на проф. д-р Димитър Чизмаров / Състав. Русин Русинов, Рашка Йосифова. // Т р. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” [за 1995], 31, 2001, № 2, Езикозн., с. 21 – 23.
15 - Данкова, Росина. Списък на по-важните публикации на проф. дфн Ради Радев. // Т р. на Факултета по философия, 3-4-5, 1998, с. 6 – 9.
16 - Данкова, Росина. Из историята на философската дейност (Участие с научни доклади на конгреси, симпозиуми, конференции, публични лекции и др.). // Т р. на Факултета по философия, 3-4-5, 1998, с. 337 – 367.
17 - Данкова, Росина. Философски традиции и философска култура : По повод 5 –годишнината от основаването на Философски факултет (1995 – 2005) на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. // Т р. на Факултета по философия [за 1999], 6, 2001, с. 103 – 142.
18 - Освен списъкът към споменатата статия на Йордан Андреев за Магда Христодулова, има още една „Библиография на трудовете на доц. к.и.н. Георги Стефанов Първев 1933 – 1987”, състояща се от 45 описания, обхващащи периода 1965 – 1978 г. , която е приложена към статията : Богданов, Стоян. Доцент к.и.н. Георги Стефанов Първев – учен, педагог и общественик. Т р. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 26, 1992, № 3, Истор. ф-т, с. 167 – 183.
19 - Петков, Петко…, с. 41 – 42.
20 - Библиографии са приложени към следните статии: Дилянова, Зина. Глаголът в стилистиката на Йордан Йовков според повестта „Жетварят”. // С т у д. и з с л е д., 2, 1973, с. 93 – 107. Списък от 11 описания, озаглавен „Допълнителна литература” ; Йовевска, Мариана. Историография по проблемите за създаването на Първата българска държава. // П а к т а м, 2, 1973, с. 209 – 225. Списък, озаглавен „Библиография”, съдържащ 39 описания ; Йотова, Петя. Приемственост между Първата и Втората българска държава. // П а к т а м, 2, 1973, с. 227 – 240. „Литература”, съдържаща 7 описания ; Шивачев, Стефан. Етнически промени в населението на Пловдив през Средновековието и ролята на новите компоненти в историята на града. // П а к т а м, 3, 1977, с. 73 – 92. „Използувана литература” съдържаща 11 описания ; Тодорова, Румяна. Стою Шишков – етнограф, родоповед. // П а к т а м, 3, 1977, с. 125 – 135. „Библиография”, съдържаща 22 описания ; Армейкова, Петя. Пролетни празнични обичаи в Габровско. // П а к т а м, 3, 1977, с. 137 – 159. „Използувана литература”, съдържаща 20 описания.
21 - Библиографии са приложени към следните статии : Маринов, Момчил. Критика на буржоазната социология и антикомунизма по въпроса за преодоляването на противоположността и съществените различия между умствения и физическия труд (методически въпроси). // А с п. с б о р н и к , 1, 1973, с. 399 – 415. Списък „Кратка библиография по проблема”, съдържащ 16 описания ; Гочев, Гочо. О неко -торых стилистических средствах в статье Достоевского „Золоттые фраки. Прямолинейные”. // П а к т а м, 2, 1974, с. 145 – 158. Списък, озаглавен „Библиография”, съдържащ 8 описания ; Караиванов, Иван. По някой въпроси по подготов- ката на студентите за учители. // П а к т а м, 2, 1974, с. 367 – 380. „Лите- ратура по темата”, съдържаща 14 описания ; Мъжлекова, Мария. За някой архаизми в творчеството на Стефан Дичев. // П а к т а м, 4, 1977, № 2, Езикозн., с. 15 – 24. Приложен списък на „Издания, от които е ексцерпиран материалът”, който съдържа 8 описания.
22 - Иванов, Теодор. Хронология на едно възраждане. // А р х и в за поселищ. проучв. 2005, № 3 – 4, с. 107 – 112.
23 - Иванов, Теодор. Архив за поселищни проучвания 1991 – 2000 (Библиометричен анализ). // С б о р н и к в чест на проф. Марин Ковачев във връзка със 70-годишнината му / Състав. Елена Георгиева, Живка Радева, Теодор Иванов. В. Търново, 2005, с. 130 – 134.
24 - Велев, Венцеслав. Васил Миков Вълов. // А р х и в за поселищ. проучв. 1991, № 2, с. 77 – 79.
25 - Панчева, Цветанка. Доктор Димитър Иванчев като бибилограф и краевед. // А р х и в за поселищ. проучв., 1993, № 2, с. 56 – 67.
26 - Колев, Николай. Библиография на трудовете на Христо Вакарелски. // А р х и в за поселищ. проучв., 1993, № 3 0 4, с. 139 – 189. ; Иванов, Теодор. Архив за поселищни проучвания …
27 - Ковачев, Марин. България през погледа на чужденците (Библиографски и литературно – документал- ни източници в помощ на краеведските проучвания). // А р х и в за поселищ. проучв., 1996, № 1 – 2,
с. 143 – 176.
28 - Проглас, 1992, № 1.
29 - Вътов, Върбан. Пълноводието на един творчески живот (проф. Русин Русинов на 65 години). // П р о г л а с, 1995, № 1, с. 102 – 114.
30 - Проучванията на Тракийски култов обект в Източните Родопи (Резултати от студентска експедиция “Ардино – 93”). // Е п о х и, 1993, № 3 – 4, с. 137 – 148 : с ил.
31 - Библиография на Андрей Лазаров Пантев, професор в СУ „Св. Кл. Охридски”, доктор на историческите науки. // П а к т а м, 1999, № 1-2, с. 223 – 240.
32 - Богданов, Стоян и др. Подбрана библиография на публикациите на доц. Борислав Примов и доц. Георги Първев / Състав. Стоян Богданов, Надежда Христова. // П а к т а м [за 2003], 2005, № 1 – 2, с. 5 – 14.
33 - Библиография на проф. Д-р Златозара Гочева. // П а к т а м [за 2004], 2006, с. 13 – 22.


Тагове:   библиография,


Гласувай:
6
01. sparotok - Библиографията в периодичните научни издания на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"
03.09.2009 18:49
Забележително !
цитирай
2. kobata - еее, чак забележително. . . Едно ...
03.09.2009 20:32
еее, чак забележително... Едно докладче от конференция просто...
цитирай
3. pilcho - ...
04.09.2009 10:43
воистина е забележително! туряш у малкио си джеб сите белетристи ;)
цитирай
4. kobata - Пилец, това по-скоро е наукистика. ...
04.09.2009 10:44
Пилец, това по-скоро е наукистика...
цитирай
5. pilcho - ти мен
04.09.2009 10:54
не ме учи! аз ти хваля фермана ;)
цитирай
6. kobata - Аз пък помислих, че имаш нужда от ...
04.09.2009 10:55
Аз пък помислих, че имаш нужда от малко поучаване...
цитирай
7. pilcho - айде
04.09.2009 10:59
нема нужда ;)
цитирай
8. kobata - айде, добрe :))))) ама ако все пак. . ...
04.09.2009 12:53
айде, добрe :))))) ама ако все пак... с удоволствие!
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: kobata
Категория: Изкуство
Прочетен: 904587
Постинги: 301
Коментари: 1575
Гласове: 18327
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930